Léirsiú: Teach Laighean 29 Márta @ 16:00

Achainí | Petition #Gaeilge4All

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Norma Foley, TD, to continue her support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Norma Foley, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

Mo Shíniú

%%your signature%%

12,282 signatures = 82% of goal
0
15,000
Sínithe is déanaí | Latest Signatured